Privacyverklaring Werknemers / Sollicitanten

PRIVACYVERKLARING WERKNEMERS EN SOLLICITANTEN
Nieuw Leven Facility Groep, gevestigd te (1112 AC) Diemen aan de Sniep 47, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Nieuw Leven Facility Groep acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Door het insturen van uw sollicitatie en/of het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Nieuw Leven Facility Groep stemt u in met de verwerking door Nieuw Leven Facility Groep van uw persoonsgegevens.

Nieuw Leven Facility Groep B.V. is gevestigd aan de Sniep 47 1112 AC te Diemen, en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 33178780.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Nieuw Leven Facility Groep verwerkt uw persoonsgegevens om zo een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door Nieuw Leven Facility Groep gebruikt voor:
– Uitbetalingen van salaris;
– Algemene personeelsadministratie;
– Ter identificatie door een opdrachtgever;
– Voor het aanleggen en onderhouden van een persoonlijk dossier;
– Voor de algemene communicatie;
– Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Nieuw Leven Facility Groep de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn opdrachtgevers van Nieuw Leven Facility Groep en overige dienstverleners die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk maken, zoals een ICT dienstverlener. Nieuw Leven Facility Groep verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Nieuw Leven Facility Groep verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden en nimmer aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

In de WAV zijn enkele verplichtingen opgenomen ter zake van de controle en naleving hiervan. Zowel Nieuw Leven Facility Groep als haar opdrachtgevers worden aangemerkt als werkgever. Op beide partijen zijn derhalve van toepassing de bepalingen uit de WAV en voor beiden gelden de verplichtingen van onder meer artikel 15 lid 2 en 4 van de WAV. Zo dient onder meer aan de Belastingdienst te kunnen worden aangetoond dat een vreemdeling legaal in de onderneming actief is. Het is van eigen belang deze gegevens juist te hebben, dat overigens een wettelijke plicht is.

Ter verduidelijking treft u onderstaand de artikelen van de verschillende wetgeving:
• AVG Artikel 6 Lid 1- c: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
• WAV Artikel 15 lid 2: De werkgever die het afschrift van het document, bedoeld in het eerste
lid, ontvangt, stelt de identiteit van de vreemdeling vast aan de hand van het genoemde document en neemt het afschrift op in de administratie;

• WAV Artikel 15 lid 4: De werkgever, bedoeld in het tweede lid, bewaart het afschrift tot tenminste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid door de vreemdeling is beëindigd.

Bewaren van persoonsgegevens
Nieuw Leven Facility Groep bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor de sollicitatieprocedure, de arbeidsovereenkomst of de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Nieuw Leven Facility Groep de door u verstrekte persoonsgegevens zal bewaren voor de duur van de sollicitatieprocedure of het dienstverband, en voor minimaal 4 weken (zonder toestemming, in het geval van een sollicitatie), 1 jaar (met toestemming, in geval van een sollicitatie) of 2 jaren (in het geval van een dienstverband). Daarna, tenzij er een (fiscaal) wettelijke verplichting bestaat om bepaalde gegevens langer dan deze termijn te bewaren. Slechts de gegevens waarvoor deze verplichting bestaat zullen maximaal 7 jaren bewaard worden.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Nieuw Leven Facility Groep bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op personeelszaken@nieuwlevengroep.nl. Nieuw Leven Facility Groep zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens dan kan dat er toe leiden dat u uw huidige functie niet langer ongewijzigd kunt uitoefenen. Nieuw Leven Facility Groep zal uw verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens niet honoreren als dit strijdig is met een op haar rustende wettelijke verplichting.
Indien u een klacht heeft over de manier waarop Nieuw Leven Facility Groep de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt wordt u verzocht om deze klacht eerst aan ons kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via personeelszaken@nieuwlevengroep.nl. Nieuw Leven Facility Groep zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Nieuw Leven Facility Groep uw klacht behandelt kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Nieuw Leven Facility Groep behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest recente privacyverklaring kunt u vinden via onze website: www.nieuwlevengroep.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2020

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Nieuw Leven Facility Groep
Contactpersoon: Amanda Harte (Personeelszaken) Sniep 47
1112 AC Diemen
info@nieuwlevengroep.nl
020-6239609