Privacyverklaring

Nieuw Leven Facility Groep, gevestigd te (1112 AC) Diemen aan de Sniep 47, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Nieuw Leven Facility Groep acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en ons privacy beleid;
– Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– We uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Nieuw Leven Facility groep is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegeven zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegeven van opdrachtgevers of leveranciers worden door Nieuw Leven Facility Groep verwerkt conform de algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden versie mei 2019. Hierop volgend worden deze verwerkt ten behoeve van de volgende redenen:

– Administratieve doelstellingen
– Communicatie over verplichtingen voortvloeiend uit de opgestelde overeenkomsten
– Uitvoering van opgestelde overeenkomsten
– Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Persoonsgegevens personeel Nieuw Leven Facility Groep

In de WAV zijn enkele verplichtingen opgenomen ter zake van de controle en naleving hiervan. Zowel Nieuw Leven Facility Groep als haar opdrachtgevers worden aangemerkt als werkgever. Op beide partijen zijn derhalve van toepassing de bepalingen uit de WAV en voor beiden gelden de verplichtingen van onder meer artikel 15 lid 2 en 4 van de WAV.

Zo dient onder meer aan de Belastingdienst te kunnen worden aangetoond dat een vreemdeling legaal in de onderneming actief is. Het is van eigen belang deze gegevens juist te hebben, dat overigens een wettelijke plicht is.

Ter verduidelijking treft u onderstaand de artikelen van de verschillende wetgeving:

• AVG Artikel 6 Lid 1- c: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

• WAV Artikel 15 lid 2: De werkgever die het afschrift van het document, bedoeld in het eerste lid, ontvangt, stelt de identiteit van de vreemdeling vast aan de hand van het genoemde document en neemt het afschrift op in de administratie.

• WAV Artikel 15 lid 4: De werkgever, bedoeld in het tweede lid, bewaart het afschrift tot tenminste vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeid door de vreemdeling is beëindigd.

In navolging van bovenstaand hanteert Nieuw Leven Facility Groep het volgende beleid;

EU-Lid: – U ontvangt u van ons geen identiteitsbewijs. – U ontvangt enkel de naam van de betreffende persoon welke bij u tewerkgesteld wordt.

Hierbij heeft u verder niets nodig, indien u wenst kunt u met onze afdeling personeelszaken een afspraak maken om bij ons op kantoor de stukken in te zien. Niet EU-Lid: – U ontvangt een gecertificeerde rapportage van de legitimatie door Datachecker (ID-Check), zoals dat gesteld wordt in de WAV artikel 15 lid 2 en 4.

Hierbij bent u volledig gewaarborgd dat de medewerker tewerkgesteld mag worden bij u. Daarbij heeft u als opdrachtgever (indirect werkgever) de verplichting deze gegevens te tonen indien de controlerende overheidsinstantie “SZW” hier naar vraagt. Uiteraard dient u zorgvuldig met deze informatie om te gaan en wordt deze alleen verstrekt aan de personen welke hiervoor bevoegd zijn.

Website

Contact information
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, een gratis onderhoudsscan aan te vragen, een sollicitatieformulier in te vullen, of u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen om uw (aan)vraag te

behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u naar toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Voor de nieuwsbrief is het bij iedere nieuwsbrief mogelijk om via een link zich hiervoor af te melden.

Cookies
Mogelijk maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze hosting company website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord, en met autorisatierechten
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
– Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest recente privacyverklaring kunt u vinden via onze website: www.nieuwlevengroep.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13-03-2023

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact information

Nieuw Leven Facility Groep
Contactpersoon: Peter de Gast Jr.
Sniep 47
1112 AC Diemen
info@nieuwlevengroep.nl
020-6239609